Vilkår & Betingelser for opbevaring af indbo

1. Lejeaftalen:
1.1 Ved nærværende aftale får Kunden ret til i lejeperioden at opbevare indbo i særskilt møbel lift.

2. Opbevaret gods
2.1 Det er alene tilladt at opbevare (tørt) stykgods i møbel lifte, medmindre andet er specifikt aftalt. 

2.2 Det er ikke tilladt at opbevare eksplosivt, brand- eller miljøfarligt, eller på nogen anden måde skadeligt gods i møbellifte, herunder batterier. Kunden må ikke opbevare gods, som væsentligt afviger fra, hvad der må anses som normalt indbo i relation til værdi og skrøbelighed, såsom eksempelvis pelsværk, juveler og kontanter.

2.3 Multiflyt A/S påtager sig ansvar for det opbevarede gods, herunder i relation til opsyn, overvågning og lignende. 

2.4 Der må ikke opbevares fødevarer på lageret. 

3. Depotrummets anvendelse og opsyn:
3.1 Kunden må alene anvende møbellifte til opbevaring af gods. 

3.2 Såfremt kunden ønsker at få adgang til det opbevarede, koster dette 350 kr. pr time+ moms.

3.4 Rygning er strengt forbudt på lageret.

4. Lejen
4.1 Lejen betales månedsvis forud hver den 15.  i måneden. Ved for sen betaling pålægges rykkergebyr på kr. 100 pr. fremsendt rykkerbrev, samt renter i henhold til rentelovens regler fra fakturaens forfaldsdag. Kunden er tillige forpligtiget til at betale Multiflyt A/S alle omkostninger i forbindelse med inddrivelse af skyldig leje.

4.2 Multiflyt A/S er berettiget til at ændre lejens størrelse, når Multiflyt A/S finder det begrundet i markedsforholdene, jf. erhvervslejelovens § 13. Sådan ændring skal skriftligt meddeles Kunden med et varsel på minimum 30 dage. Den ændrede leje er, hvis ikke andet er anført, gældende 30 dage efter at denne skriftligt er meddelt Kunden. Kunden kan ikke kræve leje nedsat. Erhvervslejelovens § 13, stk. 2 finder ikke anvendelse.

4.3 Efter Multiflyt A/S har gennemført en lejeregulering efter pkt. 5.2 kan en ny regulering tidligst varsles 3 måneder efter, at den foregående regulering trådte i kraft. Ligeledes kan lejeregulering tidligst gennemføres med 30 dages varsel 3 måneder efter aftalens ikrafttræden.

4.4 Multiflyt A/S er berettiget til at hindre kunden adgang til depotrummet, hvis Kunden ikke overholder betalingsfristen.

4.5 Såfremt Kunden måtte have penge til gode hos Multiflyt A/S, vil Multiflyt A/S kontakte Kunden for at lave en aftale om, hvad der skal ske med Kundens tilgodehavende. For kunder, som er fraflyttet deres lejemål, og som Multiflyt A/S forgæves har forsøgt at få kontakt med via de af Kunden oplyste telefonnumre og e-mailadresser jfr. Pkt. 6.1, vil Multiflyt A/S lave en overførsel til det af Kunden sidst oplyste kontonummer. Ansvaret for at holde Multiflyt A/S opdateret med det til enhver tid aktuelle kontonummer påhviler alene Kunden, og Multiflyt A/S kan ikke gøres ansvarlig for overførsel af beløb, som bliver sat ind på et kontonummer, der af den ene eller anden årsag ikke længere er aktuelt for Kunden, eller som måske tilhører en anden part.

5. Øvrige bestemmelser
5.1 Adresseændring, ændring af telefonnummer og e-mailadresse skal straks meddeles til Multiflyt A/S. Meddelelser/pengeoverførsler, som Multiflyt A/S sender til den seneste af Kunden oplyste adresse, e-mailadresse og kontonummer er bindende for Kunden.

5.2 Kunden har hverken afståelsesret eller fremlejeret. Kunden kan således ikke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge nærværende aftale til andre uden Multiflyt A/S skriftlige samtykke.

5.3 Kunden har ikke ret til at lade tredjemands gods opbevares i møbelliften eller på anden vis lade tredjemand benytte det lejede uden Multiflyt A/S skriftlige samtykke. 

5.4 Multiflyt A/S har til enhver tid ret til at forudsætte, at Kunden er ejer af indboet, som opbevares i møbellifte. 

6.1 Multiflyt A/S garanterer frostfrihed ved leje af møbellift i frostfri opbevaringsarealer. Garantien gælder ikke i tilfælde af svigt i strømforsyningen eller andre force majeure tilfælde.

7. Forsikring og ansvar
7.1 Multiflyt A/S er forpligtiget til at holde ejendommen forsikret. Det er kundens ansvar at alle Kundens ejendele til enhver tid er forsikret under lejeperioden. Forsikringen skal dække den totale værdi, af de til enhver tid opbevarede effekter, og skal være gyldig i hele aftalens løbetid. Hvis kunden vælger at have sine ejendele inkluderet i Multiflyt A/S forsikringsdækning, skal den totale værdi af de opbevarede effekter afspejle dette.

7.4 Multiflyt A/S er ikke ansvarlig over for Kundens tab, som måtte opstå som følge af, at Kundens opbevarede gods bliver beskadiget som følge af brand, tyveri, skadedyr, vandskade, hærværk m.v. Alle forsikringer vedrørende det opbevarede gods/depotrummet tegnes og betales af Kunden, herunder eksempelvis tyveriforsikring.

8. Kundedatabase
8.1 Selskabet er dataansvarlig for Kundens personoplysninger, som Selskabet måtte indsamle, videregive, opbevare eller på anden måde behandle som følge af denne aftale. Selskabet skal behandle personoplysninger i overensstemmelse med de forpligtelser, der følger af gældende persondatalovgivning.

8.2 Mere information om, hvordan Selskabet behandler persondata og Kundens rettigheder i forbindelse med behandlingen, kan findes i Selskabets Persondatapolitik og i Persondatapolitikken for Kunder, der er tilgængelige på Selskabets hjemmeside

9. Misligholdelse og ophævelse:
9.1 Multiflyt A/S er berettiget til at ophæve lejeaftalen i de misligholdelsestilfælde, som er nævnt i erhvervslejelovens § 69.

9.2 I tilfælde af Kundens misligholdelse af denne aftale, er Multiflyt A/S bemyndiget til at realisere de effekter, som måtte være til stede i Kundens opbevaring, hvis omkostningerne ved fortsat opbevaring ikke står i rimelige forhold til godsets værdi, eller hvis Kunden ikke inden 10 dage efter skriftligt påkrav afhenter godset. Det provenu, som måtte oppebæres ved denne realisation, går forlods til dækning af forfaldne ydelser i henhold til nærværende aftale, herunder lejerestancer, lejetab, omkostninger i forbindelse med depotrummets rømning og andre krav i anledning af aftalens ophør.

9.3 Kunden har ved lejeaftalens indgåelse bemyndiget Multiflyt A/S adgang til Kundens depotrum med henblik på realisation af de i opbevaring opbevarede effekter, jf. pkt. 9.2.

9.4 Kunden er forpligtiget til at oplyse Multiflyt A/S, såfremt det opbevarede gods er leaset, købt med ejendomsforbehold, eller såfremt tredjemand i øvrigt har rettigheder over godset.

Lastnings- og parkeringsområdet:
Sænk hastigheden til et minimum på pladsen, altid under 15 km/t. Bed om hjælp, hvis du ikke har et godt udsyn
· Parkér udelukkende på de tilhørende P-pladser. Husk venligst at andre Kunder kan have behov for at komme frem.

Inde på grunden:
· Der må ikke medbringes hunde eller andre kæledyr på matriklen.
· Lad ikke børn være uden opsyn og lad dem ikke løbe omkring uden opsyn.
· Blokér ikke færdselsveje (gange, porte, døre, tilkørselsveje m.m.)
· Hvis du ser noget mistænkeligt eller noget som kan kompromittere sikkerheden, kontakt personalet!

Betalingsbetingelser:
· Din regning bliver dannet den 15. i hver måned, med betalingsdag  8 dage efter modtagelsen.
· Når en rykker bliver bogført, kan den ikke trækkes tilbage.
· Hvis du ønsker at opsige dit depotrum, skal denne være Multiflyt A/S i hænde senest den 15. i en måned til fraflytning tidligst med udgangen af en kalender måned. 

Brandsikkerhed:
· Rygning er ikke tilladt på lageret.

Bestil et uforpligtende tilbud på jeres næste flytning

Vi er altid klar til at regne en pris til dig, så du ikke bliver overrasket.

BESTIL TILBUD
anne mette Tybjerg
anne mette Tybjerg
30/06/2021
Bekræftet
5-stjerner rækker ikke :-) Multiflyt får de bedste anbefalinger fra os - med ro, hurtighed og overblik flyttede tre stærke fyre vores ting fra et hus til et andet i Helsingør på godt 5 timer. TAK!
Læs mere
Per Ellison
Per Ellison
23/06/2021
Bekræftet
På alle måder en positiv oplevelse, uden nogen udfordringer - på nogen måde. Alt på vores premisser.
Læs mere
Michael Buksti
Michael Buksti
23/06/2021
Bekræftet
Professionalisme og tryghed fra første øjeblik Fra første kontakt var det helt igennem en professionel oplevelse. Enhver flytning er forbundet med mange følelser, og hos Multiflyt følte vi os i gode hænder og trygge fra start til slut. Alt klappede perfekt. Meget professionelt. En virkelig god oplevelse, som kun kan anbefales til andre der står overfor en flytning.
Læs mere
Dorte
Dorte
29/05/2021
Bekræftet
Top professionelt flyttefirma - 5 stjerner slår ikke til. Fra allerførste kontakt med Dorte på kontoret til en pæn stor privat flytning var veloverstået, har ALT været fantastisk. Virkeligt professionelt flyttefirma - dygtige medarbejdere, god stemning, alle aftaler holdt og alt til tiden. 3 flyttedage, jeg ikke ikke så frem til, endte med at være hyggelige dage med plads til et godt grin, alt imens flytningen foregik. Den varmeste anbefaling!
Læs mere
Kirsten Moth
Kirsten Moth
28/05/2021
Bekræftet
Fantastisk flyttefirma Fire stærke, rolige og behagelige flyttefolk, to lastbiler og otte en halv time senere var en logistisk krævende flytning klaret. Jeg kan varmt anbefale Multiflyt i Helsingør. De leverer en dybt professionel og tryghedsskabende service.
Læs mere
Helle Capell
Helle Capell
19/05/2021
Bekræftet
Super godt flyttefirma Multiflyt har hjulpet mig 2 gange nu, og hold op hvor er det nogle seje gutter. De er hurtige, de passer virkelig godt på tingene. Og på kontoret får man også en super service. Så helt klart 5 stjerner herfra 👍👍
Læs mere
Michael, Dronningmølle
Michael, Dronningmølle
13/05/2021
Bekræftet
5-stjernet indsats Multiflyt har i dag med stor entusiasme, højt tempo og en tro på, at alt kan lade sig gøre, flyttet et 1500 kg. tungt skur fra ét sted i haven til et andet. Ingen andre havde villet påtage sig opgaven, men hos Multiflyt var svaret: “Det har vi ikke prøvet før, men det skal vi nok finde ud af - vi elsker udfordringer”. Varmeste anbefaling herfra - også til “umulige” flytteopgaver.
Læs mere
Kasper T
Kasper T
07/05/2021
Bekræftet
Tusind tak for en god flytning og kæmpe respekt for den arbejdsmoral i lægger for dagen! Uden ekstra beregning hentede vi alle de flyttekasse vi skulle bruge i ugerne op til flytningen, så alt kunne pakkes ned og gøres klart i god tid. Vi flyttede fra hus på 225 kvm og 2 etager til nyt hus også med 2 etager. To mand med to flyttebiler klarede flytningen på én dag. De knoklede igennem og var virkelig effektive, men uden at skynde sig. Alt blev håndteret sikkert og professionelt. Elevationssenge, hæve/sænke borde og andre tunge møbler blev hurtigt og sikkert flyttet op og ned af trapper. Alle møbler og kasser blev placeret som aftalt. Møbler som var skilt ad, blev arrangeret så de var lige til at samle. Fx blev bordpladen på hævesænkebord og spisebord placeret på bordbenene, så skruehuller matchede og var lige til at skrue sammen. Alt i Alt en super oplevelse og I får mine varmeste anbefalinger.
Læs mere
Jette Schiøtt
Jette Schiøtt
30/03/2021
Bekræftet
Super flytning Multiflyt har været søde og imødekommende hele vejen igennem forløbet fra booking til de havde flyttet os ind på den nye adresse. Vi flyttede fra hus på 140 kvm til lejlighed i to etager på sammenlagt 4 timer, så de var effektive. Vi havde 4 mand (søde, unge, ordentlige mænd). De var i godt humør og glade for at flytte for os, og satte møblerne efter anvisninger. Helt igennem en god oplevelse fra start til slut.
Læs mere
Søren Fink Jensen
Søren Fink Jensen
23/02/2021
Bekræftet
Exceptionel og professionel flytning Vi oplevede fra start til slut professionelt personale, alle har løst vores opgave med smil, og super hurtig nedpakning og en flytning der bare gik rigtig hurtigt - der var nærmest ingen pauser. Kontakten til Lars blev skabt gennem de søde piger på kontoret, og Lars fandt på en fleksibel løsning, da vores indkørsel var stejl og ikke ville kunne holde til lasttrykket fra en stor lastvogn. Så alt i alt, kan jeg kun give min varmeste anbefaling for et helt igennem exceptionel flyttefirma.
Læs mere

Vi er Nordsjællands største flyttefirma med erfaring indenfor både privat- og erhvervsflytning igennem 35 år.

© Copyright 2021 - Multiflyt - All Rights Reserved
map-marker